Strona główna
Pliki do pobrania
bip


siedziba

Nagłówek przetargi

19.11.2020r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT NA WYMIANĘ PIECY DWUFUNCYJNYCH.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa zaprasza do składania ofert na „Dostawę i montaż piecy dwufunkcyjnych w zasobie TBS Bielawa. Wymiana 24 szt. piecy dwufuncyjnych – wymiana 2 szt. każdego miesiąca począwszy od dnia 05.01.2021r. fakturowanie każdego miesiąca po zamontowaniu piecy.”
Termin składani ofert do 04.12.2020 do godziny 10.00


ZAPROSZENIE oraz FORMULARZ OFERTOWY

19.08.2020r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT NA WYMIANĘ WODOMIERZY.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa zaprasza do składania ofert na "Demontaż starych wodomierzy i montaż nowych wodomierzy na zasobach TBS Bielawa"
Termin składani ofert do 27.08.2020 do godziny 9.00


ZAPROSZENIE oraz FORMULARZ OFERTOWY

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

12.03.2020r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT NA PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa zaprasza do składania ofert na "Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej"
Termin składani ofert do 19.03.2020 do godziny 9.00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANI OFERT

1. Załącznik 1

2. Załącznik 2

3. Załącznik 3


09.07.2019r.

OGŁOSZENIE DRUGIEGO PRZETARGU NA BUDOWĘ.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie”


Pełna oferta oraz druki do pobrania

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Informacja o otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym PN.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"


05.08.2019r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ogłoszenie o wyniku przetagru


Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu o zamówieniu publicznym dot. zadania PN.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"
17.06.2019r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie”Pełna oferta oraz druki do pobrania
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Informacja o otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonymPN.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"


Unieważnienie postępowania przetargowego pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"


09.04.2019r.

Zaproszenie ofertowe "Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenach będących własnością TBS Bielawa Sp. z o.o. w 2019 roku"


Prezes Zarządu Spółki jako Kierownik zamawiającego z siedzibą w Bielawie przy ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 000 euro do złożenia oferty cenowej dotyczącej: „Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenach będących własnością TBS Bielawa Sp. z o. o. w 2019 roku” Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z utrzymaniem zieleni miejskiej oraz utrzymaniem czystości na terenach będących własnością TBS Bielawa Sp. z o. o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytanie ofertowe
Informacja o otwarciu ofert
Dokumenty do pobrania