Strona główna
Pliki do pobrania
bip

Standard mieszkań

siedzibabokbok2bok1Amatorkska liga piłki nożnej

Nagłówek mieszkania

Warunki, jakie muszą spełniać najemcy, aby wynająć mieszkanie w TBS.

Aby zostać najemcą mieszkania w TBS należy:

- Spełniać warunki ustawowe
- Złożyć wniosek w Biurze Spółki
- Zostać zakwalifikowanym przez Komisję Mieszkaniową przy TBS
- Wpłacić kaucję oraz partycypację i podpisać umowę najmu

Warunki zawarte w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stawiają najemcom mieszkań w TBS dwa wymagania.

- Po pierwsze, osoby te nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tym samym mieście.

Przez tytuł prawny jest rozumiane prawo własności lokalu (domu), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego. Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu TBS. Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami mieszkania w TBS w Bielawie tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu budynku TBS (czyli w Bielawie lub najbliższych okolicach).

Warunek nie posiadania tytułu do innego lokalu musi być spełniony w chwili podpisywania z TBS umowy najmu, a nie w chwili składania wniosku. Obowiązuje on przez cały czas trwania stosunku najmu lokalu mieszkalnego w TBS. Jeśli najemca mieszkania w TBS wejdzie w posiadanie takiego prawa już w czasie trwania stosunku najmu (np. w wyniku spadkobrania, darowizny, a nawet kupna innego lokalu), powinien powiadomić o tym Zarząd Towarzystwa, który wyznaczy termin na uregulowanie sytuacji tak, aby nie naruszała postanowień ustawy (tzn. najemca ma do wyboru: albo rozwiązać umowę najmu z TBS, albo zbyć nowo nabyte prawo do innego lokalu).

- Po drugie, suma przeciętnych miesięcznych dochodów, uzyskiwanych przez osoby wspólnie wynajmujące lokal mieszkalny w TBS (czyli członków tzw. gospodarstwa domowego), nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum.

Określając te limity ustawa odsyła do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w danym województwie jako podstawy obliczenia maksimów dla gospodarstw domowych o różnej liczbie członków. I tak, miesięczny dochód kandydatów na najemców mieszkania w TBS nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie więcej niż:

- o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

- o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

- o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w województwach ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatnio ogłoszone wynagrodzenie brutto w woj. dolnośląskim wynosi 4280,39zł (kwota z 2015r.). Obliczone na podstawie tej kwoty limity wynoszą odpowiednio:
Dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów wnioskodawców i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania są zaświadczenia o dochodach.

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nie mówi nic o minimalnych dochodach, ale Bank Gospodarstwa Krajowego, zaleca TBS-om ustalenie także dolnych limitów dochodów w gospodarstwach domowych - aby zwrócić uwagę przyszłych najemców na wyższe niż w lokalach komunalnych opłaty czynszowe. W TBS Bielawa kładziemy nacisk na to, aby przyszli najemcy sami realistycznie ocenili swoje możliwości finansowe, biorąc pod uwagę wysokość kosztów związanych z wynajmowaniem mieszkania w TBS. Obecnie Dział Administracji TBS zaleca, aby udokumentowane przez najemcę miesięczne dochody były na tyle wysokie, aby po odliczeniu należności za wynajem mieszkania pozostawała kwota co najmniej 300 zł na osobę. Umowa najmu jest sformułowana w taki sposób, by w wypadku nie płacenia lub nieterminowego płacenia przez najemców czynszu zapewnić Towarzystwu środki skutecznej egzekucji finansowej (lub egzekucji lokalu).

Składanie wniosku w Biurze Spółki

W celu wynajęcia mieszkania w TBS Bielawa należy złożyć w siedzibie Towarzystwa Wniosek o najem mieszkania. Wnioski należy składać wyłącznie na formularzach przygotowanych przez TBS.

TBS przyjmuje wnioski tylko od osób, które spełniają warunki zawarte w ustawie.

Kwalifikacja przez Komisję Mieszkaniową przy TBS

Wszystkie złożone wnioski są rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną powoływaną przez Zgromadzenie Wspólników. Rozpatrując złożone wnioski Komisja stosuje kryteria zawarte w Regulaminie Przyznawania Mieszkań.

Partycypacja

Do wniosku o zawarcie umowy najmu należy załączyć deklarację partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego osoby fizycznej lub prawnej, w której zobowiązuje się ona do sfinansowania w określonym procencie kosztów budowy lokalu (bądź lokali).

Partycypantem może być:

1. Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie,
2. Najemca.

Po zakwalifikowaniu wniosku przez Komisję, Towarzystwo zawiera umowę przedwstępną, w której przyszły najemca (lub partycypant)zobowiązuje się do wpłaty partycypacji. Partycypacja jest jednorazową wpłatą, wnoszoną na konto bankowe TBS w terminie ok. dwóch tygodni od daty zawarcia umowy.

Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą.

Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od przyszłych najemców nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.

W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

Wpłacanie kaucji i podpisanie umowy najmu

Obowiązkiem najemcy lokalu w TBS jest wniesienie, najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu, kaucji za wynajmowane mieszkanie. Kaucja jest pobierana w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń TBS względem najemcy (nie opłacony czynsz, dewastacja lokalu) i nie stanowi kapitału TBS. W razie opuszczenia przez najemcę lokalu TBS kaucja, po ewentualnych potrąceniach, jest mu zwracana.