Strona główna
Pliki do pobrania

siedzibabokbok2bok1Amatorkska liga piłki nożnej

Nagłówek zarządzanie nieruchomościami

SZANOWNI PAŃSTWO

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bielawie zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą zarządzania nieruchomościami.

Oferta obejmuje całokształt prac związanych z profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami. Dysponujemy licencjonowaną kadrą, gwarantującą Państwu fachową obsługę: techniczną, księgową, eksploatacyjną oraz prawną.

Naszym celem jest zarządzanie minimalizujące koszty, a maksymalizujące zadowolenie Klienta. Gwarantujemy, że;

1. Zarządzanie - administrowanie będzie sprawowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Powierzenie zarządzania - administrowania nieruchomością wspólną odbędzie się na podstawie umowy określającej wzajemne zobowiązania stron i zaakceptowanej przez Zarząd Wspólnoty.

3. Dochody i wydatki Wspólnoty, w tym wydatki na remonty zostaną określone w uchwale o wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz w rocznym planie gospodarczym uchwalonym przez właścicieli lokali.

4. Księgowość Wspólnoty prowadzona będzie w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz o stosowne rozporządzenia Ministra Finansów.

5. Kontrola nad wypełnianiem obowiązków przez Zarządcę, a w szczególności nad prawidłowością gospodarki finansowej będzie sprawowana przez Zarząd Wspólnoty.

6. Dla Państwa nieruchomości zostaną zawarte umowy o dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych.

7. Nieruchomość zostanie ubezpieczona od zdarzeń losowych w wybranym przez Wspólnotę Towarzystwie Ubezpieczeniowym, będzie miała również zapewnioną obsługę konserwatorów poszczególnych branży tj. elektryka, hydraulika, konserwatora domofonów.

8. Opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną naliczane będą na podstawie stosunku powierzchni danego lokalu do powierzchni użytkowej budynku, który winien odpowiadać udziałom ujawnionym w księgach wieczystych.

9. Opłaty za media dostarczone do nieruchomości rozliczane będą na podstawie faktur w zależności od powierzchni lokalu lub ilości osób stale zamieszkujących w lokalu.

Z tytułu zarządzania proponujemy wynagrodzenie wyjściowe
w wysokości 0,40 zł/m2

Na szczegółowy zakres czynności objętych w/w zaliczką składają się:

A) w zakresie obsługi technicznej: nadzór budowlany prowadzonych na nieruchomości remontów, przygotowywanie kosztorysów ofertowych, zbieranie ofert na wykonanie prac ujętych w planie gospodarczym;

B) w zakresie obsługi księgowej: księgowanie wpłat na poszczególnych właścicieli, rozliczenie z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii cieplnej na cele bytowe, księgowanie rachunków i faktur dotyczących danego budynku, sporządzanie przelewów, dotrzymywanie terminów zapłaty zaksięgowanych faktur, sporządzanie niezbędnych zestawień kosztów i zaliczek na każdego właściciela, zgłaszanie Wspólnoty do rejestracji GUS i Urzędu Skarbowego w związku z nadaniem numeru REGON i NIP, sporządzanie sprawozdań do GUS i Urzędu Skarbowego, bilansów itp.;

C) w zakresie obsługi eksploatacyjnej: naliczanie opłat za lokal, dokonywanie korekt naliczeń z tytułu wody, C.O., kosztów wspólnych budynku, przyjmowanie korespondencji i udzielanie odpowiedzi na nią, zawiadamianie o zmianie opłat za lokale, odczytywanie wodomierzy indywidualnych, plombowanie wodomierzy indywidualnych, koszty usług telekomunikacyjnych, energii cieplnej i elektrycznej, materiałów biurowych i oprogramowania komputerowego oraz wynagrodzenia pracowników;

D) w zakresie obsługi prawnej: egzekwowanie na drodze sądowej zaległości z tytułu nie opłacania zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną oraz pozostałych świadczeń.